لیست کارگاه‌های آموزشی در بخش سخنرانان کلیدی و مدعو و در انتهای صفحه دیده می‌شود. به دلیل مجازی بودن کنفرانس، نحوه ارائه کارگاه‌های آموزشی مانند سخنرانی‌ها خواهد بود و بنابراین در یک جا آورده شده است.