حمایت کنندگان اصلی
حمایت کنندگان
دانشگاه تهران
انجمن میکروالکترونیک ایران
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه تبریز
دانشگاه اصفهان
دانشگاه شیراز
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه ارومیه
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه یزد
دانشگاه شاهد