آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-09-08
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-09-23
تاریخ شروع کنفرانس
1399-10-03
تاریخ پایان کنفرانس
1399-10-05