توجه: زمان ارسال دیر هنگام مقالات نیز پایان یافته است. 


----------


ارسال دیرهنگام مقاله


زمان رسمی ارسال مقالات پایان یافته و وارد فاز داوری مقالات شده‌ایم. خوشبختانه تعداد مقالات ارسالی امسال رشد خوبی نسبت به سال گذشته داشته است که با توجه به شرایط خاص کشور از لحاظ وجود همه‌گیری و همچنین دیر فعال شدن وبسایت، آینده روشنی را برای سالهای بعد نوید می‌دهد. اما به دلیل همین شرایط خاص، بنای کنفرانس بر این است که فرصت مشارکت را در حد امکان از علاقمندان دریغ نکند. اگر مقاله شما آماده ارسال است و لینک ارسال مقاله غیرفعال شده است، ما در شرایط خاصی و تا فرصت محدودی، مقالات دیرهنگام شما را می‌پذیریم. جهت اطلاعات بیشتر با دبیر علمی کنفرانس تماس حاصل کنید.

صمد شیخایی، sheikhaei@ut.ac.ir، تماس 09128240859