محل برگزاری: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

تهران، کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، کد پستی: 1439957131

تلفن دبیرخانه: 82084963 - 021 و 82084214 - 021


 

محل کنفرانس