کمیته برگزاری
دکتر مجید نیلی احمدآبادی
رئیس دومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران
استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
وب سایت: ece.ut.ac.ir/~mnili
پست الکترونیکی: mnili [at] ut.ac.ir
تلفن: 021-82084221
دکتر امید شعاعی
دبیر دومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران
دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
وب سایت: ece.ut.ac.ir/~oshoaei
پست الکترونیکی: oshoaei [at] ut.ac.ir
تلفن: 021-82089762
دکتر صمد شیخایی
دبیر علمی دومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران
دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
وب سایت: ece.ut.ac.ir/~sheikhaei
پست الکترونیکی: sheikhaei [at] ut.ac.ir
تلفن: 021-82084963
دکتر محمدرضا کلاهدوز اصفهانی
دبیر اجرایی دومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران
دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
وب سایت: ece.ut.ac.ir/~kolahdouz
پست الکترونیکی: kolahdouz [at] ut.ac.ir
تلفن: 021-82089749
کمیته علمی
دکتر مجید محسنی ارمکی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375617
پست الکترونیکی: m-mohseni [at] sbu.ac.ir
دکتر حسین آقابابا
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/fa/~aghababa
پست الکترونیکی: aghababa [at] ut.ac.ir
دکتر رضا سروری
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: ee.sharif.edu/~sarvari/
پست الکترونیکی: sarvari [at] sharif.edu
دکتر مصطفی ارسالی صالحی نسب
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
وب سایت: ece.ut.ac.ir/en/~mersali/
پست الکترونیکی: mersali [at] ut.ac.ir
دکتر حسین شمسی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وب سایت: www.kntu.ac.ir/page-template313/FA/8/professor/35-G18
پست الکترونیکی: shamsi [at] eetd.kntu.ac.ir
دکتر سعید سعیدی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/saeedsaeedi
پست الکترونیکی: saeed.saeedi [at] modares.ac.ir
دکتر امیررضا علیزاده
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر و انرژی، دانشگاه ایالتی آریزونا، آمریکا
وب سایت: isearch.asu.edu/profile/3396834
پست الکترونیکی: aliz [at] asu.edu
دکتر شهریار میرعباسی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا
وب سایت: www.ece.ubc.ca/faculty/shahriar-mirabbasi
پست الکترونیکی: shahriar [at] ece.ubc.ca
دکتر رضا مولوی
عضو کمیته علمی
هیات علمی وابسته، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا
وب سایت: www.ece.ubc.ca/faculty/reza-molavi
پست الکترونیکی: reza [at] ece.ubc.ca
دکتر امید فیضی
عضو کمیته علمی
محقق موسسه تحقیقاتی لیموژ فرانسه
پست الکترونیکی: faizy [at] xlim.fr
دکتر کامبیز معز
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آلبرتا کانادا
وب سایت: www.ece.ualberta.ca/~kambiz/
پست الکترونیکی: kambiz [at] ualberta.ca
کمیته اجرایی
دکتر مریم قرایی جمعه‌ای
عضو کمیته اجرایی
مدرس، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: m.gharaie [at] ut.ac.ir
مهندس بنیامین زندی کریمی
همکار اجرایی
دانشجوی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: benyamin.zandi [at] ut.ac.ir
مهندس حسین محسنی، مهندس حمید جعفری، مهندس محمد بابایی، مهندس کاوه رمضانی
همکاران اجرایی
دانشجویان ارشد و دکترا، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: {homoseni, jafarihamid, babaei.mohammad, kaveh.ramezani} [at] ut.ac.ir
سمیه کوثری
دبیرخانه کنفرانس
کارشناس تحصیلات تکمیلی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kowsari [at] ut.ac.ir