محورهای کنفرانس عمدتاً شامل دو زمینه کلی مدارها و افزاره‌های مجتمع است.

به صورت جزئی‌تر، محورهای این کنفرانس عبارتند از:

 • مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنال مخلوط
 • سیستمها و مدارهای مجتمع دیجیتال، مدارها و افزاره‌های حافظه
 • مدارها و افزاره‌های میکروویو و موج میلیمتری
 • مدارها و افزاره‌های توان و مدارهای مدیریت توان
 • مدارها و افزاره‌های الکترونیک زیستی
 • مدارها و افزاره‌های الکترونیک نوری
 • نمایشگرها و سیستم‌های تصویربرداری
 • حسگرها و افزاره‌های میکرو و نانو الکترومکانیکی
 • فناوری‌های ساخت افزاره‌ها و فناوری‌های پکیج
 • اطمینان‌پذیری در مدارها و افزاره‌ها
 • مدل‌سازی و شبیه‌سازی مدارها و افزاره‌ها
 • مدارها و افزاره‌ها و مواد نوظهور در الکترونیک
 • محاسبات و ارتباطات کوانتومی
 • مدارهای الکترونیک گسسته کاربردی شامل سیستمهای نهفته مبتنی برFPGA ،DSP، یا ریزپردازنده، و انواع مدارهای آنالوگ، رادیویی، زیستی، ابزاردقیق، ...
 • اقتصاد و کسب و کار میکروالکترونیک