اعضای کمیته دائمی کنفرانس میکروالکترونیک ایران


دکتر مهرداد شریف بختیار
(دانشگاه صنعتی شریف)

دکتر زین العابدین نوابی شیرازی
(دانشگاه تهران)

دکتر علی فتوت احمدی
(دانشگاه صنعتی شریف)

دکتر مجتبی عطاردی
(دانشگاه صنعتی شریف)

دکتر بیژن رشیدیان
(دانشگاه صنعتی شریف)

دکتر فرشید رئیسی
(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

دکتر خیراله حدیدی
(دانشگاه ارومیه)

دکتر امید شعاعی
(دانشگاه تهران)

دکتر سید شمس الدین مهاجرزاده
(دانشگاه تهران)

دکتر ستار میرزاکوچکی
(دانشگا علم و صنعت ایران)

دکتر سید مسعود سیدی
(دانشگاه صنعتی اصفهان)

دکتر ابراهیم اصل سلیمانی
(دانشگاه تهران)

دکتر مهدی احسانیان مفرد
(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

دکتر عبدالرضا نبوی
(دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر ضیاءالدین دایی کوزه کنانی
(دانشگاه تبریز)

دکتر شهیدی
 

دکتر پرویز کشاورزی
(دانشگاه سمنان)

دکتر غلامحسین رویین‌تن
(دانشگاه علم و صنعت)

دکتر مرتضی صاحب الزمانی
(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)