1. چاپ مقالات منتخب کنفرانس در مجله مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نسخه توسعه یافته مقالات منتخب کنفرانس بعد از یک داوری تسهیل یافته در این مجله چاپ می شود.
2. اتمام زمان رسمی ارسال مقالات - امکان ارسال دیرهنگام
زمان رسمی ارسال مقالات به پایان رسیده. اما در شرایط خاصی، ارسال دیرهنگام مقالات با ایمیل پذیرفته میشود.